Ansök om KO-biträde

Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag.

KO kan bara biträda en enskild konsument under vissa förutsättningar:

  • att tvisten bedöms ha betydelse för hur lagen tillämpas inom ett särskilt område
  • att tvisten berör ett stort antal konsumenter

När KO biträder en enskild konsument i en tvist står staten för konsumentens rättegångskostnader. KO avgör om en tvist är lämplig för KO-biträde efter en ansökan från konsumenten. Du kan skicka din ansökan via e-post eller vanlig post.

Checklista för ansökan om KO-biträde

  • Sökandens namn, adress, telefonnummer, e-post
  • Näringsidkarens namn, adress, telefonnummer
  • En noggrann beskrivning av tvisten inklusive tvistens bakgrund samt parternas, det vill säga konsumentens och näringsidkarens, inställning
  • Uppgift om eventuell bevisning och tidigare skriftväxling mellan parterna
  • Uppgift om tvisten har prövats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller tingsrätt (ange i så fall diarie- eller ärendenummer hos myndigheten)
  • Kopior av handlingar som kan vara av betydelse för KO:s bedömning

Skicka ansökan via post

Skicka din ansökan till oss och skriv "Ansökan om KO-biträde" som rubrik.

Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 Karlstad 

Mejla in din ansökan

Skicka din ansökan till konsumentverket@konsumentverket.se och skriv "Ansökan om KO-biträde" som ämnesrad/rubrik.

Din ansökan blir offentlig handling

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla handlingar som kommer in till Konsumentverket/KO enligt huvudregeln blir allmänna och därför kan begäras ut och läsas av allmänheten.

KO:s beslut kan inte överklagas

Ett beslut som innebär att KO inte kommer att medverka i en tvist kan inte överklagas. KO:s beslut att inte biträda en konsument betyder inte att konsumenten har fel i själva tvistefrågan. Ett sådant beslut betyder endast att KO inte kommer att biträda konsumenten i tvisten och att konsumenten får söka annat ombud, exempelvis en advokat.

Senast granskad 3 februari 2021