Tillgänglig butik

Du som butiksägare är skyldig att se till att din butik är tillgänglig och kan användas av alla, även personer med olika funktionsnedsättningar.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Om det finns tillgänglighetsbrister i din butik, som är enkla att avhjälpa, är du skyldig att åtgärda dessa brister. Det gäller åtgärder som underlättar för personer med nedsatt rörelseförmåga och nedsatt orienteringsförmåga. 

Enkelt avhjälpta hinder (enligt Boverket):

 • trösklar
 • mindre nivåskillnader, till exempel trappsteg
 • tunga dörrar
 • avsaknad av ledstänger
 • bländande och/eller bristande belysning
 • dörrmattor som är tunga att passera
 • stora glasytor som inte är markerade i ögonhöjd
 • trappsteg som inte är kontrastmarkerade
 • inredning som hindrar framkomlighet eller gör det svårt för personer att nå varor
 • bristande ljudmiljö
 • brister i utformning av skyltar

Byggnadsnämnden svarar på dina frågor

Boverket har information om tillgänglighetskrav på sin webbplats. Du kan också kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du har frågor. De har tillsyn över reglerna.

Tillgänglighetskrav och enkelt avhjälpa hinder på Boverkets webbplats

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

Diskriminering innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Skäliga åtgärder kan enligt Diskrimineringsombudsmannen vara

 • hjälp att plocka och packa matvaror i en butik
 • ökad framkomlighet i en butik genom omplacering av varor
 • utjämning av trösklar
 • montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader
 • omplacering av starkt doftande produkter.

Diskrimineringslagen på riksdagens webbplats - om bristande tillgänglighet i samband med köp av en vara eller tjänst 

Vad är nedsatt rörelse och orienteringsförmåga?

Nedsatt rörelseförmåga kan vara nedsatt funktion i armar, händer och ben samt nedsatt balans eller ork. Personer med nedsatt rörelseförmåga använder ibland rollator, rullstol, kryckor, käpp eller elrullstol. Nedsatt orienteringsförmåga kan bero på nedsatt syn, hörsel eller kognitiva funktioner (till exempel kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada).

Senast granskad 26 juni 2024