Produktsäkerhet

När du tillhandahåller en vara eller tjänst på marknaden är produktsäkerheten viktig, oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller och se till att dina varor och tjänster uppfyller kraven.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

En person cyklar på en skogsväg i solljus.

Alla produkter som säljs till konsumenter måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Som företagare har du ansvar för de produkter du erbjuder. Praktiska tips för att komma igång med säkerhetsarbetet finns i Konsumentverkets broschyr Säkra produkter - Ditt ansvar. 

Ladda ner publikationen Säkra produkter - Ditt ansvar på Konsumentverkets webbplats

Underlätta fri rörlighet inom EU/EES

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för varor och tjänster. För att underlätta den fria rörligheten är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES.

För att reglera varor har EU använt två olika huvudmetoder:

 • harmoniserade regler
 • ömsesidigt erkännande. 

Varor som faller under harmoniserad lagstiftning måste uppfylla alla regler för den just den varan och ha en märkning om överensstämmelse, till exempel CE-märke. Det är ditt ansvar som företagare att se till att alla regler är uppfyllda för just den varan som du säljer. Myndigheternas roll består i att genom marknadskontroller kontrollera att företagen uppfyller sitt ansvar.

För de varor som saknar harmoniserad lagstiftning gäller principen om ömsesidigt erkännande. Det betyder att det kan finnas nationell lagstiftning för din vara. Konsumentprodukter som inte berörs av den harmoniserade lagstiftningen regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen som genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet.   

EU:s guide för harmoniserade produktregler - Blue guide på flera språk

Ta reda på vilken lagstiftning som finns

Produktlagstiftningen för varor har oftast ett EU-direktiv eller en EU-förordning som grund. Den genomförs sedan nationellt i form av svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Regler för tjänster till konsumenter finns huvudsakligen reglerat i produktsäkerhetslagen. Det är ditt ansvar att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din vara eller tjänst. 

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv och förordningar som gäller för olika varor. Rådet har även information om vilken myndighet som utövar marknadskontroll för respektive vara.

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Ta reda på om det finns någon standard

Som ett komplement till lagstiftningen kan det också finnas standarder – dessa är ofta tekniskt inriktade och innehåller detaljkrav på produkter. Standarderna är ett hjälpmedel för att bedöma om en produkt är säker. Standarderna är frivilliga att följa, men att prova en produkt mot standard är ofta det enklaste sättet för dig som företagare att förvissa dig om att varan uppfyller gällande krav.

Här kan du läsa mer om standarder och ta reda på vilken standard som kan finnas för din produkt

Ta reda på om din vara ska CE-märkas

Enbart de varor som har en lagstiftning som kräver CE-märkning, till exempel leksaker och personlig skyddsutrustning, ska förses med CE-märket. Att en sådan vara är korrekt CE-märkt är en förutsättning för att den ska få säljas överhuvudtaget. Det är därför viktigt att du har koll på om din vara ska vara CE-märkt eller inte.

Om lagstiftningen för en produkt inte föreskriver CE-märkning får inte varan CE-märkas.

Här kan du läsa mer CE-märkning och ta reda på vad som gäller för din vara

Ta reda på vilken roll och vilket ansvar du har

Du har alltid en skyldighet att se till att varor du erbjuder är säkra. Det gäller oavsett om du är tillverkare, importör, distributör, återförsäljare, grossist eller erbjuder varor på annat sätt. Ditt ansvar beror på vilken roll du har och vad lagstiftningen för din vara föreskriver.

Läs mer om roller och ansvaret som följer med dem 

Regler för olika varor och tjänster

Här kan du läsa mer om regler för ett urval av olika varor och tjänster

Frågor och svar om produktsäkerhet

 • Vad är Rapex?

  Fråga: Vad är Rapex?
  Svar:

  Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister. Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Rapex. Varje vecka sammanställer EU kommissionen informationen i en lista med bild och beskrivning och publicerar den på webbplatsen Safety Gate. 

  Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Om en produkt som finns på listan finns i Sverige, kommer företaget som tillhandhåller produkten bli kontaktad.

  Konsumentverket är kontaktpunkt för Rapex och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige.

  Relaterade länkar Senast granskad 22 februari 2019
 • Vad är en livsmedelsimitation?

  Fråga: Vad är en livsmedelsimitation?
  Svar:

  Livsmedelsimitationer är produkter som genom sitt utseende, storlek, lukt, förpackning eller märkning kan förväxlas med livsmedel och utgöra en risk för skada. Risken innebär att framförallt barn kan komma att stoppa produkten i munnen för att suga på den eller svälja den.

  Risken med livsmedelsimitationen kan vara kvävning, förgiftning, stopp i eller perforation av tarmarna i magen. Livsmedelsimitation som kan utgöra en risk är förbjudna att marknadsföras, tillverkas, importeras och säljas.

  Senast granskad 21 augusti 2019
 • Jag har sålt livsmedelsimitationer – vad ska jag göra?

  Fråga: Jag har sålt livsmedelsimitationer – vad ska jag göra?
  Svar:

  Om du har marknadsfört, tillverkat eller importerat farliga livsmedelsimitationer ska du dra tillbaka produkten från butiker och andra återförsäljare. Du ska även underrätta Konsumentverket och informera om vilka åtgärder du har vidtagit för att förebygga skadefall.

  Om det inte är tillräckligt att dra tillbaka produkten från butiker för att förebygga skaderisken ska du återkalla produkten från konsument.

  Livsmedelsimitationer som inte innebär någon risk kan du tillverka, importera och marknadsföra.

  Senast granskad 21 augusti 2019
 • Vilka produkter behöver bruksanvisning?

  Fråga: Vilka produkter behöver bruksanvisning?
  Svar:

  En vara ska ha bruksanvisning om det behövs anvisningar för att kunden ska kunna installera, montera, använda, förvara och sköta den. I de allra flesta fall ska bruksanvisningen vara på svenska. Säkerhetsinformation ska alltid vara på svenska. För personlig skyddsutrustning för privat bruk är bruksanvisning på svenska ett krav. I vissa fall kan med allmänt kända och begripliga symboler användas i stället för skriven text.  

  För varor som är avsedda för en begränsad kundkrets med speciella kunskaper, bör en bruksanvisning på engelska godtas. Till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater.

  Relaterade länkar Senast granskad 15 april 2020
 • Krävs det alltid säkerhetsinformation för en vara?

  Fråga: Krävs det alltid säkerhetsinformation för en vara?
  Svar:

  En vara eller tjänst ska ha tydlig och lättbegriplig säkerhetsinformation så att en konsument kan bedöma eventuella risker och skydda sig mot dem. Säkerhetsinformationen ska vara på svenska. Endast om riskerna med varan är uppenbara behöver du inte lämna information.

  Du kan lämna säkerhetsinformation genom märkning på varan eller i bruksanvisningen som följer med den. I vissa fall kan du lämna säkerhetsinformationen på annat sätt, till exempel muntligt eller genom anslag i butiken, kontrollera vad som gäller för de varor och tjänster du säljer.

  I vissa fall, t.ex. om du säljer via internet, är du i vissa fall skyldig att se till att säkerhetsinformationen finns tillgänglig för konsumenten före köpet. Det innebär att du måste ta reda på vilka varningar och märkningar som gäller för den produkt du säljer och göra dessa väl synliga. Konsumenten ska inte behöva köpa varan för att ta del av säkerhetsinformationen.

  Senast granskad 15 april 2020
Senast granskad 24 april 2020