Nya krav på leverantörer av onlineplattformar och andra förmedlingstjänster

DSA-förordningen - EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster började gälla i sin helhet den 17 februari 2024. Syftet med förordningen är att skapa en säkrare onlinemiljö genom bättre och tydligare regler för hur olagligt innehåll på nätet ska hanteras. Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att vara en av tre behöriga myndigheter för förordningen. De två andra myndigheterna är Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS). PTS ges också i uppdrag att vara nationell samordnare.

Förmedlingstjänsters ansvar

Förordningen förbättrar och tydliggör vilket ansvar leverantörer av förmedlingstjänster har för olagligt innehåll. Förmedlingstjänster är till exempel onlineplattformar som sociala nätverk och e-handelsplattformar samt sökmotorer. Med olagligt innehåll menas till exempel otillbörlig marknadsföring eller farliga produkter.

Olika krav utifrån tjänstens storlek och verksamhet

Det är förmedlingstjänstens storlek och verksamhet som avgör vilket ansvar leverantörer har. De största kraven ställs på mycket stora onlineplattformar och sökmotorer.

Nedan följer de krav som Konsumentverket har fått i uppdrag att bevaka. Kraven är inte tillämpliga på mikroföretag och små företag.

Krav på onlineplattformar

  • Onlinegränssnittet får inte utformas så att det vilseleder eller manipulerar konsumenten. Det innebär att alla former av vilseledande design och så kallade dark patterns är förbjudna.
  • Annonser ska presenteras så att det är klart och tydligt framgår att det rör sig om en annons och vem som står bakom eller betalat för den. Det ska också anges vilka parametrar som används för att avgöra vem en viss annons visas för och hur dessa kan ändras.
  • Det är inte tillåtet med annonser som bygger på profilering med hjälp av känsliga uppgifter. Det innebär att information som till exempel samlats in om konsumentens hälsa eller sexuella läggning inte får ligga till grund för en riktad annons.
  • Om det finns ett rekommendationssystem på plattformen måste det framgå vilka huvudparametrar som används och vilka möjligheter konsumenten har att påverka dessa och i så fall hur. Om parametrarna kan ändras ska konsumenten ha rätt att göra det.
  • Det är inte tillåtet med annonser som bygger på profilering med hjälp av konsumentens personuppgifter när leverantören av förmedlingstjänsten med rimlig säkerhet är medveten om att konsumenten är ett barn.

Ytterligare krav på onlineplattformar som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med näringsidkare

  • Onlinegränssnittet ska göra det möjligt för näringsidkaren att fullgöra sina skyldigheter gällande till exempel förhandsinformation och produktsäkerhetsinformation.
  • Om en leverantör av en onlineplattform får kännedom om att en konsument köpt en olaglig produkt eller tjänst via plattformen är leverantören skyldig att informera konsumenten om det.

Viss ansvarsfrihet för onlineplattformar

Som utgångspunkt är en onlineplattform inte ansvarig för olagligt innehåll som en användare av tjänsten tillhandahåller. En förutsättning för det är att plattformen inte kände till det olagliga innehållet eller så snart den fått kännedom om det omgående tagit bort innehållet.

Om en onlineplattform som gör det möjligt för konsumenter att ingå distansavtal med näringsidkare har gett konsumenten intrycket att produkten eller tjänsten tillhandhålls av plattformen själv gäller inte ansvarsfriheten.

Övriga krav som följer av DSA-förordningen kan du läsa om på respektive myndighets webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats

Mediemyndighetens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 21 februari 2024