Säkra produkter

Produktsäkerhetslagen ska säkerställa att människor inte skadas av varor och tjänster. Lagen genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet.

Lagen är tillämplig på att konsumentvaror och tjänster som inte omfattas av någon speciallag. Enligt lagen ska alla varor och tjänster som företagare erbjuder konsumenter vara säkra. Det innebär bl.a. att varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för konsumenten.

Standarder och vägledningar

Produktsäkerhetslagens portalparagraf 7 § innehåller ett allmänt säkerhetskrav som innebär att varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra.

För att precisera lagens säkerhetskrav tar EU fram säkerhetsstandarder för att underlätta för företag att konstruera säkra varor. Dessa standarder är ett viktigt hjälpmedel även för oss på Konsumentverket i våra marknadskontroller. Det finns inte standarder för alla varor, men tillverkare och de som importerar en vara till EU är alltid skyldiga att innan de släpper ut en vara på marknaden göra egna riskbedömningar oavsett om det finns en standard eller inte.

Konsumentverket deltar i arbetet med att ta fram standarder för bland annat lekredskap, barnvagnar och andra barnprodukter. När standarder saknas kan vi ta fram branschöverenskommelser eller vägledningar i samarbete med näringslivet.

EU-arbete med produktsäkerhet

Konsumentverket ingår tillsammans med europeiska systermyndigheter i olika arbetsgrupper som biträder EU-kommissionen i arbetet med allmän produktsäkerhet. Olika aktörer träffas och diskuterar hur man tillämpar och tolkar EU:s produktsäkerhetsdirektiv. 

Läs mer om dessa arbetsgrupper på EU-kommissionens webbplats

Produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Varningar om produkter med säkerhetsbrister i Rapex

Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister. Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Rapex. Varje vecka sammanställer EU kommissionen informationen i en lista med bild och beskrivning och publicerar den på webbplatsen Safety Gate. 

Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden.

Konsumentverket är kontaktpunkt för Rapex och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige. För att prenumerera på Rapex veckorapport kontaktar du rapex@konsumentverket.se

Relaterade länkar om Rapex

Läs den senaste veckorapporten på webbplatsen Safety Gate

Samlade årsrapporter om Rapex notifierade produkter

Film om systemet Rapex

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan

Fördjupad information om varors säkerhet

Fördjupad information om varors säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet för dig som är företagare 

Senast granskad 26 februari 2019