Produktsäkerhetsarbete

Konsumentverket har ett särskilt ansvar för produktsäkerhet inom fyra områden; leksaker, personlig skyddsutrustning för konsumentbruk, tjänsters säkerhet och för konsumentvaror som inte har någon speciallagstiftning.

Vi arbetar för att varor och tjänster på marknaden ska uppfylla gällande säkerhetskrav och att företagarna lever upp till de krav som ställs på dem. Produktsäkerhetsarbetet genomförs med proaktiva och reaktiva insatser. Vårt reaktiva arbete består i att anmälningar från konsumenter och underrättelser från företag som kommer in till oss utreds. Den kunskap vi får genom detta arbete ger tillsammans med bland annat skadestatistik och vår omvärldskunskap en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras för myndighetens marknadskontroll.

Gällande krav

För att få tillhandahålla varor och tjänster på marknaden måste de uppfylla gällande krav. Dessa krav formuleras på EU-nivå i förordningar, som är direkt tillämpliga, och i direktiv, som genomförs på nationell nivå i form av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Dessa krav är bindande och det är företagarnas ansvar att känna till vilka krav som gäller. Ett sätt för tillverkare och andra aktörer att förvissa sig om att en vara uppfyller gällande krav är att kontrollera att den uppfyller tillämplig europeisk standard.

Standarder

Konsumentverket är en av flera myndigheter som tillsammans med näringslivet och andra aktörer arbetar för ökad säkerhet genom att ta fram standarder som företagare kan använda för att säkerställa att deras varor och tjänster uppfyller gällande krav. Standarder används också vid myndigheternas marknadskontroll och beskriver bland annat hur produkten ska provas.

Proaktivt arbete

Vårt deltagande i standardiseringsarbetet som beskrivits ovan är en del av vårt proaktiva arbete. Vi arbetar även proaktivt och förebyggande genom att informera företag om regler och risker. På så sätt får företagen ökad kunskap om sitt ansvar att endast erbjuda säkra varor och tjänster.

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra till oss

Underrätta om farlig vara eller tjänst

Företag som sålt en vara som innebär en risk är skyldiga att underrätta tillsynsmyndigheten och beskriva åtgärder som vidtagits för att förebygga skador.

Information om du sålt farlig vara eller tjänst

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet för dig som är konsumen finns på vår webbplats hallåkonsument.set. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet på våra företagssidor

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 januari 2024