Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den är säker och har rätt märkning och produktinformation. Vårt arbete med personlig skyddsutrustning sker genom marknadskontroll, standardisering, EU-arbete och genom information till företag och konsumenter.

Konsumentverkets ansvar

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning för privat bruk. Arbetsmiljöverket har motsvarande ansvar för produkter som är för yrkesanvändning. Vårt ansvar som marknadskontrollmyndighet innebär att vi bevakar att den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden uppfyller alla bestämmelser.

Marknadskontroll

I EU är medlemsstaterna skyldiga att bedriva marknadskontroll, det vill säga övervaka att produkterna som säljs uppfyller krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra lagstadgade egenskaper. Vår marknadskontroll sker huvudsakligen som stickprovskontroller på utvald personlig skyddsutrustning och genom uppföljning av anmälningar eller underrättelser som kommit in till Konsumentverket. Den personliga skyddsutrustningen som kontrolleras skickas vid behov till ackrediterade laboratorier för provning. Vi begär också att företaget som tillhandahåller den personliga skyddsutrustningen uppvisar obligatorisk dokumentation.

Arbete med standardisering

Lagstiftningen anger övergripande vilka krav som gäller för personlig skyddsutrustning, men detaljerna förs in i så kallade harmoniserade standarder. Vi arbetar bland annat aktivt med standardisering inom huvudskydd (hjälmar), ögonskydd samt skyddskläder och kroppsskydd (skydd för MC-förare, sportskydd, synbarhetsprodukter, flytvästar, med mera). 

EU-samarbete

Vi deltar som nationella experter inom personlig skyddsutrustning vid möten som EU-kommissionen kallar till. För att marknadskontrollen ska bli mer effektiv samarbetar vi även med andra myndigheter inom EU, främst med de nordiska länderna.

Information till företag och konsumenter

Vårt arbete med personlig skyddsutrustning är förebyggande genom att vi informerar näringslivet om vilka regler som gäller. Vi tar även fram information till konsumenter om personlig skyddsutrustning.

Regler om personlig skyddsutrustning för dig som är företagare

Senast granskad 2 mars 2022