Säkra leksaker

För att en leksak ska få säljas måste den uppfylla vissa krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning. Lagen om leksakers säkerhet täcker in flera av de områdena.

Konsumentverkets ansvar

Vi är tillsammans med Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket utpekade myndigheter som ska kontrollera att leksaker som finns på marknaden i Sverige är säkra. Kemikalieinspektionen har hand om leksakers kemiska egenskaper och brännbarhet och Elsäkerhetsverket har hand om leksakers elektriska egenskaper. Konsumentverket har hand om resterande egenskaper, till exempel smådelar som lossnar från leksaker till små barn eller att det finns en klämrisk.

Stickprovskontroll av farliga leksaker

Stickprovskontroller av leksaker utförs till exempel om vi får in anmälningar om farliga leksaker. Vi följer upp anmälningarna genom att den som sålt leksaken får redovisa bland annat provningsresultat och säkerhetsinformation. Vi kan även få information om farliga leksaker via det europeiska varningssystemet Safety Gate RAPEX. Om en leksak som finns med i systemet har sålts i Sverige kontaktar vi de svenska återförsäljarna.

Standardisering

Vi deltar aktivt i standardiseringsarbete som omfattar säkerhetskrav, varningsmärkning och testmetoder för leksaker och aktivitetsleksaker. Vi deltar både på nationell, europeisk och global nivå i framtagandet och utvecklingen av standarder på leksaksområdet där även konsumentorganisationer och branschrepresentanter deltar.

EU-arbete

Den svenska lagstiftningen om leksakers säkerhet bygger på ett europeiskt direktiv och därför deltar vi i olika arbeten på EU-nivå. Regelbundet deltar vi på två möten – Kommitté för leksakers säkerhet och Europeiska kommissionens expertgrupp för leksakers säkerhet. Uppdraget för kommittén är att diskutera och besluta om vissa ändringar av det europeiska direktivet och uppdraget för expertgruppen är att ge kommissionen råd i utarbetandet av lagstiftningsförslag och politiska initiativ.

Information till företag och konsumenter

Vi arbetar förebyggande med att informera om lagstiftning till företag. Informationen finns på vår webbplats, vi deltar i branschorganisationers informationsträffar och tar fram informationsmaterial riktat till företag. I vårt förebyggande arbete sprider vi även kunskap till konsumenter om säkerhet för leksaker. Konsumentinformation finns på vår webbplats hallåkonsument.se.

Regler om leksaker för dig som är företagare

Senast granskad 18 december 2023