Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Syftet med lagen är att förebygga personskador genom att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter.

Produktsäkerhetslagen gäller

Varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter

Produktsäkerhetslagen gäller inte

Lagen gäller inte varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Förenklat kan sägas att lagen inte gäller om det finns speciallagstiftning för en viss produkt eller risk.

När en produkt är säker

Enligt produktsäkerhetslagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Eftersom produktsäkerhetslagen inte har exakta krav på produkter är det viktigt att du har koll på vilka flera lagar och regler som gäller för din produkt.

Läs hela produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Lämna säkerhetsinformation

Du ska förse produkter med säkerhetsinformation som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma riskerna med produkten och kunna skydda sig mot dessa. Om riskerna med produkten är uppenbara behöver du inte lämna någon säkerhetsinformation.

Du ska även lämna information om:

  • tillverkarens namn och adress och
  • en referens till produkten och det varuparti den tillhör.

Tillverkaren ansvarar för att granska och föra register över inkomna klagomål när det gäller skaderisker.

Varna för och återkalla farliga produkter

Om du får kännedom om att du säljer, eller har sålt, en farlig produkt ska du så fort som möjligt informera konsumenter om skaderisken. Informationen ska hjälpa konsumenter att undvika skador. Du kan informera genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till kunderna.

Om faran med produkten är allvarlig är du skyldig att dra tillbaka den från marknaden. En så kallad återkallelse. Du har också en underrättelseskyldighet som innebär att du är skyldig att informera tillsynsmyndigheten om den farliga produkten och vilka åtgärder du har vidtagit för att förebygga att konsumenter skadas.

Läs mer om "Sålt farlig vara eller tjänst"

Senast granskad 8 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om produktsäkerhetslagen på Hallå konsument