Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Syftet med lagen är att förebygga personskador.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Produktsäkerhetslagen gäller

Lagen gäller varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter. Lagen gäller för alla konsumentprodukter som inte faller under någon produktspecifik lagstiftning, men den fungerar även som en bas när produktspecifika lagstiftningar saknar krav.

Produktsäkerhetslagen gäller inte

Lagen gäller inte varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Förenklat kan sägas att lagen inte gäller i den utsträckning varan omfattas av säkerhetskrav eller andra bestämmelser i någon annan författning om produktsäkerhet.

När en produkt är säker

Enligt produktsäkerhetslagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal eller rimligen förutsebar användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Eftersom produktsäkerhetslagen inte har exakta krav på produkter är det viktigt att du har koll på vilka flera lagar och regler, exempelvis standarder, som gäller för din vara eller tjänst.

Läs hela produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Lämna säkerhetsinformation

Om du är tillverkare av en vara, eller om du som företag erbjuder en tjänst, ska du lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma riskerna med varan eller tjänsten och kunna skydda sig mot dessa. Endast om riskerna med en vara eller tjänst är uppenbara kan säkerhetsinformation utelämnas.

Som tillverkare ansvarar du för att granska och föra register över inkomna klagomål när det gäller skaderisker. Därför ska en vara eller dess förpackning märkas med vissa uppgifter:

  • tillverkarens namn och adress och
  • en referens till varan och det varuparti den tillhör.

Varna för och återkalla farliga produkter

Om du som företag får kännedom om att du säljer, eller har sålt, en farlig vara ska du så fort som möjligt agera för att förhindra skador. Några exempel på åtgärder är att säljstoppa varan och informera konsumenter om skaderisken. Informationen ska hjälpa konsumenter att undvika skador. Du kan informera genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till kunderna.

Om skaderisken med varan inte kan undanröjas på annat sätt är du skyldig att återkalla varan. Du har också en underrättelseskyldighet som innebär att du är skyldig att informera tillsynsmyndigheten om den farliga varan eller tjänsten samt om vilka åtgärder du har vidtagit för att förebygga att konsumenter skadas.

Läs mer om "Sålt farlig vara eller tjänst"

Läs mer i broschyren Säkra produkter - ditt ansvar

Senast granskad 17 april 2020