Säkerhetsansvar för tjänster

För företag

En konsument som deltar i en tjänst utsätts ofta för risker. Ditt ansvar som tjänsteleverantör är att minimera risken för personskador och se till så att tjänsten har en hög skyddsnivå.

Produktsäkerhetslagen ställer krav på dig som erbjuder tjänster. Ett viktigt krav är att du, som tjänsteleverantör, har huvudansvar för att tjänsten är säker. Du kan inte lasta över ansvaret på deltagarna själva. Därför kan du inte använda formuleringen av typen "Deltagande sker på egen risk".

När är en tjänst säker?

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk, eller bara låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Vissa typer av tjänster är mer riskfyllda än andra och ställer större krav på dig som erbjuder tjänsten.

Checklista för arrangörer

  • Anpassa säkerhetsinformationen så att deltagaren både kan förstå och bedöma riskerna med aktiviteten, men även skydda sig mot riskerna.
  • Kontrollera regelbundet säkerheten på utrustning och andra delar av tjänsten som kan påverka säkerheten.
  • Ta hänsyn till olika deltagares allmänna färdigheter och beteenden och särskilt utsatta konsumentgrupper som barn, äldre, gravida eller personer med hjärtbesvär och liknande.
  • Se till så att personalen har tillräcklig kompetens.
  • Minska personskadorna vid olyckor genom att ha bra räddningsrutiner och räddningsutrustning tillgänglig. Genomför gärna övningar med personalen.
  • Ha ett genomtänkt förebyggande säkerhetsarbete. Utred olyckor. Förebygg och utveckla säkerheten.

Arbeta med förebyggande säkerhetsarbete

Till din hjälp för att arbeta med förebyggande säkerhetsarbete har Konsumentverket skrivit Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument. 

Du har underrättelseskyldighet

Du är skyldig att informera Konsumentverket om du får kännedom om att en tjänst som du erbjuder eller har erbjudit är farlig.

Ladda ner och fyll i blankett för farlig tjänst

Hur tänker konsumenter som köper en äventyrsaktivitet?

Konsumentverket har låtit utföra en studie om hur ungdomar tänker kring risker när de köper en äventyrsaktivitet. Studien är ett värdefullt underlag för att jobba vidare med konsumentskyddet inom tjänsters säkerhet.

Rapport 2014:4 Att köpa spänning

PDF 3 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten baseras på empiriskt material insamlat genom en fältstudie under Yranveckan i Östersund.

Specifika regler för sport, fritid och skyddsutrustning

Utöver lagstiftningen har vi tillsammans med branschen tagit fram överenskommelser för att göra marknaden säkrare. Vi har även tagit fram vägledningar för att beskriva och tolka innehåll i lagen. Läs mer om vad som gäller inom områdena lekplatser, hoppborgar, äventyrsbad och badanläggningar, rid- och travsport, personlig tränare, personlig skyddsutrustning, lekland, fritidsdykning samt fjäll- och vinterturism.

Regler för sport, fritid och skyddsutrustning

Senast granskad 19 april 2018