Konsumentverkets integritetspolicy

Vårt personuppgiftsansvar 

Konsumentverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

För att kunna fullgöra Konsumentverkets uppdrag behöver verket i vissa fall behandla personuppgifter. Personuppgiftsansvaret innebär att verkets behandling av personuppgifter måste ske i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser och tillhörande regelverk. 

Offentlighetsprincipen 

Konsumentverket är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till myndigheten blir allmänna handlingar. Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Reglerna om personuppgiftsbehandling inverkar inte på Konsumentverkets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Med behandling menas exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

Konsumentverket samlar in personuppgifter på olika sätt, exempelvis när konsumenter kontaktar vår konsumentupplysning, lämnar in en anmälan eller använder våra digitala tjänster. Ibland får vi personuppgifter från näringsidkare (kunduppgifter exempelvis) när vi bedriver tillsyn. Vi samlar också in personuppgifter vid rekrytering.

Personuppgifter som vi behandlar är framförallt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, men ibland, i samband med våra tjänster, frågar vi efter andra personuppgifter också. 

E-post som inkommer till Konsumentverket blir som regel en allmän handling. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer ditt meddelande och de personuppgifter du lämnar att antingen raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring eller att diarieföras och arkiveras. Om någon skickar e-post till Konsumentverket och i det meddelandet nämner en annan (tredje) person bedömer vi från fall till fall om denna person ska informeras om detta.

Med vilken rätt behandlar vi personuppgifter?

För att det ska vara tillåtet för Konsumentverket att behandla personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund för behandlingen. Konsumentverket behandlar i huvudsak personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag. Konsumentverket behandlar även personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och när den registrerade lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas. 

Lämnar vi ut personuppgifter?

Ibland behöver Konsumentverket lämna ut personuppgifter för att kunna utföra verkets uppdrag. Konsumentverket lämnar till exempel personuppgifter till domstolar om det behövs för att kunna genomföra domstolsprocesser. Det kan handla om personuppgifter i anmälningar eller i inspelningar av telefonförsäljningssamtal eller kontaktuppgifter till vittnen.

Personuppgifter som kommer från anmälningar och kontakter till Konsumentverket lämnar vi ut till konsumentbyråerna, som samverkar med vår upplysningstjänst Hallå konsument. 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi är en statlig myndighet och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar och arkiverar allmänna handlingar.

De personuppgifter som Konsumentverket behandlar om dig ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen för behandlingen. Vi sparar därför inte mer personuppgifter om dig än vad som behövs, och vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt. 

Om kakor (cookies)

På Konsumentverkets webbplatser används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på användarens enhet, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Konsumentverkets kakor behandlar inte personuppgifter.

Enskildas rättigheter 

Enskilda har rätt att utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem (ett så kallat registerutdrag).

Läs mer om registerutdrag och dina övriga rättigheter. 

En begäran om information om personuppgifter behandlas inom en månad. Om det tar längre tid ska den enskilde informeras om förseningen och anledningen till detta.  

Du kan även begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Konsumentverkets behandling av personuppgifter. I de fall du lämnat samtycke till att Konsumentverket behandlar dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta. Om du har sådana önskemål kan du kontakta oss. Konsumentverkets kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter och klagomål 

Vill du komma i kontakt med Konsumentverket kan du ringa vår telefonväxel på 0771–42 33 00. Växeln är öppen vardagar 09.00–12.00 och 13:00-16.00. Du kan också sända en e-post till konsumentverket@konsumentverket.se eller ett brev till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Konsumentverkets dataskyddsombud kontrollerar att vi behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud på samma sätt som ovan, det vill säga genom vår växel på 0771–42 33 00, genom att sända en e-post till dataskyddsombud@konsumentverket.se eller ett brev till Konsumentverket, Dataskyddsombudet, Box 48, 651 02 Karlstad.

Om du är missnöjd över det sätt Konsumentverket behandlar personuppgifter på kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som har tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten har telefonnummer 08-657 61 00 och e-post imy@imy.se.

Senast granskad 24 maj 2018