Konsumentverkets integritetspolicy

Vårt personuppgiftsansvar 

Konsumentverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

För att kunna fullgöra Konsumentverkets uppdrag behöver myndigheten i vissa fall behandla personuppgifter. Personuppgiftsansvaret innebär att behandlingen av personuppgifter måste ske i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser och tillhörande regelverk. 

Offentlighetsprincipen 

Konsumentverket är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till myndigheten blir allmänna handlingar. Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Reglerna om personuppgiftsbehandling inverkar inte på Konsumentverkets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Med behandling menas exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, utlämning, spridning, justering, radering eller förstöring.

Konsumentverket samlar in personuppgifter på olika sätt, exempelvis när konsumenter kontaktar vår konsumentupplysning, gör en anmälan eller använder våra digitala tjänster. Ibland får vi personuppgifter från näringsidkare (kunduppgifter exempelvis) när vi bedriver tillsyn. Vi samlar också in personuppgifter vid rekrytering.

Personuppgifter som vi behandlar är framförallt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, men ibland, i samband med våra tjänster, frågar vi efter andra personuppgifter. 

E-post som inkommer till Konsumentverket blir som regel en allmän handling. Hanteringen beror på e-postens innehåll. Endera ska personuppgifterna i meddelandet raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring eller så ska e-posten diarieföras och arkiveras. Om någon skickar e-post till Konsumentverket och i det meddelandet nämner en annan (tredje) person bedömer vi från fall till fall om denna person ska informeras om detta.

Med vilken rätt behandlar vi personuppgifter?

Konsumentverket måste ha  en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Konsumentverket behandlar i huvudsak personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag men även när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och när den registrerade lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas. 

Lämnar vi ut personuppgifter?

Ibland behöver Konsumentverket lämna ut personuppgifter för att kunna bedriva verksamheten, exempelvis till domstolar för att genomföra domstolsprocesser. Det kan handla om personuppgifter i anmälningar eller i inspelningar av telefonförsäljningssamtal eller kontaktuppgifter till vittnen.

Personuppgifter som kommer från anmälningar och kontakter till Konsumentverket lämnar vi ut till konsumentbyråerna, som samverkar med vår upplysningstjänst Hallå konsument. 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi är en statlig myndighet och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att allmänna handlingar bevaras och arkiveras.

De personuppgifter som Konsumentverket behandlar ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen för behandlingen. Vi sparar därför inte mer personuppgifter än vad som behövs, och vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt. 

Om kakor (cookies)

På Konsumentverkets webbplatser används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på användarens enhet, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Konsumentverkets kakor behandlar inte personuppgifter.

Enskildas rättigheter 

Enskilda har rätt att utan kostnad få veta vilka personuppgifter Konsumentverket behandlar om dem (ett så kallat registerutdrag).

Läs mer om registerutdrag och dina övriga rättigheter 

En begäran om information om personuppgifter behandlas inom en månad. Om det tar längre tid ska den enskilde informeras om förseningen och anledningen till detta.  

Enskilda kan även begära att få felaktiga personuppgifter rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. I vissa fall finns också möjlighet att invända mot Konsumentverkets behandling av personuppgifter. En enskild som lämnat samtycke till att Konsumentverket behandlar personuppgifter kan när som helst återkalla detta. Sådana önskemål framförs via brev eller telefon till myndigheten.

Kontaktuppgifter och klagomål 

Konsumentverkets dataskyddsombud kontrollerar att myndigheten behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Enskilda kan kontakta dataskyddsombudet för frågor eller synpunkter.

Dataskyddsombudet nås genom Konsumentverkets växel på 0771–42 33 00, genom att sända e-post till dataskyddsombud@konsumentverket.se eller skicka ett brev till Konsumentverket, Dataskyddsombudet, Box 48, 651 02 Karlstad.

Den som är missnöjd med Konsumentverkets behandling av personuppgifter kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som utövar tillsyn inom området.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 29 juni 2023