Tillsyn

Konsumentverket utövar tillsyn inom bland annat marknadsföring, varor och tjänsters säkerhet, avtalsvillkor och reserättigheter.

Konsumentverket har som uppdrag att utöva tillsyn inom flera områden, bland annat marknadsföring, produktsäkerhet, avtalsvillkor och reserättigheter. Generellt är tillsynsarbetet baserat på marknadskontroller, anmälningar som kommer in till myndigheten och en aktiv omvärldsbevakning.

Tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Konsumentverket ansvarar för att granska företags marknadsföring så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig. Vi kontrollerar även att de standardvillkor som företag använder sig av mot konsumenter är skäliga. Om en anmälan rör många konsumenter eller om vi bedömer att det är en principiellt viktigt rättslig fråga för konsumentskyddet prioriterar vi det när vi överväger att öppna ett ärende. 

Företag som brutit mot lagen kontaktas av oss och får en chans att rätta till felet. Kommer vi inte överens med företaget kan vi ta ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen.

Tillsyn av varor och tjänsters säkerhet

Företagare ansvarar för att varor och tjänster som de tillhandahåller på den svenska marknaden är säkra för konsumenter. Konsumentverket bedriver tillsyn av varor och tjänsters säkerhet genom marknadskontroller. Vårt arbete utgår från produktsäkerhetslagen, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och lagen om leksakers säkerhet.

Tillsyn av reserättigheter

Anmälningar från konsumenter, omvärldsbevakning och besök på till exempel flygplatser hjälper oss i arbetet med reserättigheter. Vi utövar även tillsyn av resenärers rättigheter. Vi granskar att reseföretagens avtalsvillkor är skäliga och att deras marknadsföring inte är otillbörlig. Vi har också ansvar för tillsynen av resenärers rättigheter. Tillsynen innebär att vi tittar på om företaget ger resenärer information om deras rättigheter. Vi tittar även på om bolag nekar personer att gå ombord eller köpa biljett på grund av att personen har en funktionsnedsättning eller har nedsatt rörlighet.

Senast granskad 24 april 2023