Tillsyn av avtalsvillkor

Vår tillsyn av avtalsvillkor är marknadsrättslig med stöd av avtalsvillkorslagen. Vi kontrollerar de standardvillkor som företag använder sig av mot konsumenter.

De anmälningar som kommer in till oss hjälper oss i arbetet med att granska företags avtalsvillkor. Om en anmälan rör många konsumenter eller om vi bedömer att villkoret rör en principiellt viktigt rättslig fråga för konsumentskyddet prioriterar vi det när vi överväger att öppna ett ärende.

Förutom att gå igenom de anmälningar vi får in omvärldsbevakar vi företags avtalsvillkor. Omvärldsbevakningen utgår från många källor, till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och kommunernas konsumentvägledning. Det hjälper oss att få inblick i vilka områden konsumenten upplever problem.

Har ett företag utformat avtalsvillkoren på ett felaktigt sätt kontaktar vi företaget och meddelar bristerna. I regel avslutas ett ärende om rättelser genomförs av företaget. Skulle företaget motsätta sig rättelse kan Konsumentombudsmannen vidta rättsliga åtgärder genom att besluta om ett förbud eller ta frågan till Patent- och marknadsdomstolen för att få den prövad. Konsumentombudsmannens beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Tre grunder för oskäliga avtalsvillkor

Avtalsvillkor får inte vara oskäliga. Det finns tre grunder för vad som anses som oskäligt:

  • Avtalsvillkoren strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning, alltså regler som inte kan avtalas bort.
  • Avtalsvillkoren strider mot icke-tvingande lag, alltså regler som är möjliga att avtala bort och leder till obalans mellan företaget och konsumenten.
  • Avtalsvillkoren är otydliga och svåra för konsumenten att förstå.

Exempel på oskäligt avtalsvillkor

Köper konsumenten en vara på internet har hen 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om säljaren begränsar ångerrätten till en vecka är det ett oskäligt avtalsvillkor eftersom det strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning.

Senast granskad 5 maj 2022