Tillsyn av marknadsföring

Vi ansvarar för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

Ansvaret innebär att vi kan inleda ett tillsynsärende mot företag som bryter mot marknadsföringslagen. Företag som brutit mot lagen kontaktas av oss och får en chans att rätta till felet. Kommer vi inte överens med företaget kan vi ta ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen. Om rättsläget är klart och det inte finns några tveksamheter kring att företaget har brutit mot lagen kan även Konsumentombudsmannen besluta om ett förbud. Förbud kombineras normalt med vite. Det innebär att ett företag kan få betala ett visst belopp om de skulle bryta mot lagen igen. Konsumentombudsmannens beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Anmälningar som ger konsumentnytta

Vi bedriver omvärldsbevakning, men de flesta tillsynsärenden utgår från de anmälningar som kommer in från konsumenter. För att vi ska gå vidare med en anmälan måste det vara av konsumentintresse. Det innebär alltså att det inte är alla anmälningar som leder till ett ärende.

Exempel på vad som är tillåtet och inte inom marknadsföring och reklam

  • Det måste tydligt framgå att det är reklam och vem som är avsändare.
  • Direkta köpuppmaningar får inte riktas till personer under 18 år.
  • Marknadsföring får inte vara vilseledande, till exempel får inte förpackningar vara större än nödvändigt.
  • Aggressiv marknadsföring, till exempel i form av trakasserier, våld och hot är förbjudet.
  • Ord som billigast, bäst och gratis får inte användas hur som helst.

Marknadsföring förekommer i alla mediekanaler, till exempel tv, mobilen, internet, tidningar, utomhusaffischer, e-post, direktreklam och vanlig post.

Du som är konsument hittar regler för marknadsföring och reklam på hallakonsument.se

Du som är företagare hittar regler för marknadsföring på våra företagssidor

Senast granskad 21 april 2022