Tillsyn av varor och tjänsters säkerhet

Företag ansvarar för att varor och tjänster som de tillhandahåller på den svenska marknaden är säkra för konsumenter. Konsumentverket bedriver tillsyn av varor och tjänsters säkerhet genom marknadskontroller.

Vårt arbete utgår från tre lagar: produktsäkerhetslagen, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och lagen om leksakers säkerhet. Lagarna finns för att förebygga personskador och att se till så att konkurrensen mellan företag sker på lika villkor. Underlaget för marknadskontrollen kommer bland annat från skadestatistik, omvärldsbevakning och anmälningar efter olyckor.

Marknadskontrollen täcker också in ett förebyggande arbete där vi bland annat informerar företag om deras ansvar och om vilka regler som måste följas. Vid behov för vi en dialog med företrädare för olika branscher för att ta fram vägledningar som ska hjälpa till att säkerställa att varor och tjänster har en tillräckligt hög skyddsnivå för konsumenten.

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Så jobbar vi med säkra varor och tjänster

Vårt arbete med produktsäkerhet är indelat i fyra områden; personlig skyddsutrustning för privat bruk, leksaker, tjänster och generella produkter.

Information till konsumenter om varor och tjänsters säkerhet finns på vår webbplats hallåkonsument.se

Du som är företagare kan läsa mer om produktsäkerhet på våra företagssidor

Senast granskad 9 oktober 2023