Remiss av SOU 2023:39 En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Remissyttrande: 30 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/833
Ert diarienr: Fi2023/02280

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.ofa.dis.remisser@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

7.4.4 Sanktionsavgift vid bristande efterlevnad


Konsumentverket anser att det bör övervägas att även inkludera bristande
efterlevnad av artikel 28.2 som aktuellt för sanktionsavgift. Det är verkets
bedömning att bestämmelsen stämmer väl in på utredningens beskrivning av
bestämmelser som till sin beskaffenhet lämpar sig för sanktionsavgift vid
överträdelse.


7.5.1 Val av domstol


Konsumentverket anser att Patent- och marknadsdomstolarna ska vara
behöriga i mål som rör artikel 25 om mörka mönster, artikel 26 vad avser
annonser med kommersiellt syfte, artikel 27 om transparens i
rekommendationssystemet och artikel 28.2 när det gäller annonser med
kommersiellt syfte. Mot bakgrund av att artiklarna reglerar frågor som ligger
marknadsföringsrätten nära bedömer verket att det är Patent- och
marknadsdomstolarna har bäst förutsättningar att skapa enhetlig praxis.
Verket anser inte att risken för gränsdragningssvårigheter motiverar att låta
andra domstolar än de som har särskild sakkunskap avgöra dessa mål.


__________________________


Detta yttrande har beslutats av enhetschef Kristofer Johannesson. I
handläggningen har också föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

 

Kristofer Johannesson, beslutande
Cecilia Norlander, föredragande