Remissyttrande - avseende EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

Remissyttrande: 22 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/234
Ert diarienr: M2022/02237

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

sebastian.axelsson@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har tagit del av förslaget och har en övergripande kommentar avseende förslaget och dess hänvisningar till grönmålning.

Av bakgrunden till förslaget samt av skäl 4 och 31 framgår det att ett av de huvudsakliga syftena med akten är att inrätta ett certifieringssystem för styrning på EU-nivå för att undvika grönmålning, dvs. vilseledande miljöpåståenden. Konsumentverket vill uppmärksamma regeringen på att en tillförlitlig certifieringsram för upptag och infångning av koldioxid inte nödvändigtvis kommer innebära att antalet vilseledande miljöpåståenden inom unionen minskar. Vilseledande miljöpåståenden regleras idag genom direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, som främst har implementerats i svensk rätt genom marknadsföringslagen (2008:486).

En bedömning av huruvida ett miljöpåstående är vilseledande eller inte utgår alltid ifrån hur genomsnittskonsumenten uppfattar påståendet. Detta innebär att ett företag som gör ett miljöpåstående baserat på klimatkompensation som skett i enlighet med den föreslagna certifieringsordningen ändå kan presentera detta på ett sätt som vilseleder konsumenten.

Konsumentverket bedömer därför att det är viktigt att det inte på något sätt antyds att företag som gör ett miljöpåstående baserat på klimatkompensation som skett i enlighet med förslaget, per automatik även skulle anses uppfylla de marknadsrättsliga kraven om att miljöpåståenden inte får vilseleda konsumenter. En sådan inriktning riskerar snarare att öka grönmålningen inom unionen. Även påståenden baserat på klimatkompensation som skett i enlighet med förslaget måste bedömas utifrån det marknadsrättsliga regelverket för att säkerställa att påståenden inte är vilseledande. Konsumentverket förespråkar ett förtydligande om detta i det nya förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också processrådet Ida Nyström, utredaren Johan Jarelin och föredragande juristen Emy Gustavsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Johan Jarelin, föredragande