Remissyttrande - av EU-kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Remissyttrande: 2 juni 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/495
Ert diarienr: KN2023/03068

 

Klimat- och näringslivsdepartementet
Kemikalieenheten

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande