Remissyttrande - av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

Remissyttrande: 30 augusti 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/483
Ert diarienr: JU2023/01112

ju.remissvar@regeringskansliet.se

ju.L2@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket välkomnar generellt initiativ som främjar hållbar konsumtion och är i huvudsak positiva till förslagets syfte att fler varor repareras och att konsumenters kännedom om sina rättigheter förbättras.

 

__________________________

 

Reparation under perioden för säljarens felansvar

Konsumentverket anser att det är positivt med incitament som uppmuntrar konsumenter att välja reparation men att det som utgångspunkt bör vara upp till konsumenten att välja om hen önskar en ny produkt i stället för reparation så länge det inte innebär en oskälig kostnad för säljaren. Det kan finnas flera skäl till att det i det enskilda fallet är bättre för en konsument att få en ny vara i stället för att få den reparerad och det skulle innebära en försämring av konsumentskyddet om konsumenten endast kan välja utbyte som avhjälpande åtgärd om det är billigare än reparation.

Skyldighet att reparera efter perioden för säljarens felansvar

Konsumentverket välkomnar förslagets syfte att göra reparationer mer lättillgängliga för konsumenten. En onlineplattform kan vara ett bra verktyg för att hjälpa konsumenten att lokalisera och jämföra olika reparatörer. En förutsättning för att den ska få önskad effekt är dock att konsumenten har kännedom om den samt att företag i hög utsträckning använder den och att de registrerade uppgifterna är korrekta och uppdaterade. För att ett sådant initiativ ska lyckas är det därför viktigt att detta säkerställs i praktiken.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Cecilia Norlander, föredragande