Remissyttrande - av förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus

Remissyttrande: 30 mars 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/287
Ert diarienr: KN2023/02548

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se,
sandra.lennander@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också jurist Louise Larsson och föredragande jurist Maria Nilsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Maria Nilsson, föredragande