Remissyttrande - av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Remissyttrande: 5 juni 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/533
Ert diarienr: Fi2023/01601

 

Finansdepartementet

 

I promemoria Fi2023/01601 föreslås att bestämmelserna om behöriga myndigheter i 2 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska ändras på så sätt att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen.  

 

Konsumentverket har inga synpunkter på promemorian Fi2023/01601.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande Cecilia Grändås deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Cecilia Grändås, föredragande