Remissyttrande - av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Remissyttrande: 28 augusti 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/548
Ert diarienr: KN2023/02811

 

Klimat- och näringslivsdepartementet
kn.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslagen eller innehållet i rapporten.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande