Remissyttrande - avseende utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022

Remissyttrande: 23 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/202
Ert diarienr: KN2023/02306

kn.remissvar@regeringskansliet.se

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande