Remissyttrande - En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Remissyttrande: 21 april 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr:2023/362
Ert diarienr: Fi2023/01206

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

eric.enlund.andersson@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

________________________

Joachim Allard, beslutande
Johan Olsson, föredragande