Remissyttrande - Energimyndighetens rapport - Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Remissyttrande: 10 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/185
Ert diarienr: KN2023/00697

 

Klimat- och näringslivs­departementet

 

Konsumentverket har deltagit i arbetet med den aktuella rapporten, och har i det sammanhanget fått sina önskemål om innehållet tillgodosedda.

Den föreslagna vägledningen gäller bilar som köps av såväl privatper­soner/konsumenter som näringsidkare. Därför hamnar frågor om att tillhandahålla sådan information, och frågor om tillsyn för en obligatorisk vägledning, endast delvis inom Konsumentverkets ansvarsområde.

Som en allmän synpunkt menar Konsumentverket att det är positivt om konsumenter har möjlighet att få information som bättre kan vägleda dem till att göra mer miljömässigt hållbara val vid köp av bilar. Den märkning som föreslås i rapporten bör kunna bidra till detta. Av resonemangen i rapporten framgår dock att det är komplext att förmedla information om bilars miljöegenskaper på ett sätt som ger konsumenten ett entydigt svar på vad som är ett bra val.

Av den information som den föreslagna märkningen är tänkt att förmedla bedömer Konsumentverket att de flesta konsumenter kommer att ha störst intresse för energieffektivitet och drivmedelsförbrukning. De mer miljöintresserade konsumenterna kan även väga in koldioxidutsläppen. Däremot är det inte troligt att andra än de med riktigt starkt miljöintresse kommer att försöka ta till sig den mer svårtolkade livscykelinformationen och låta den påverka valet av bil.

Målsättningen med den föreslagna vägledningen är att det ska bli avsevärt lättare för alla konsumenter, oavsett miljöengagemang, att ta hänsyn till fordonets miljöpåverkan vid ett köpbeslut. Den forskning som finns kring miljöinformation talar dock för att sådan information har begränsad effekt på

konsumenters val, om man ser till hela konsumentkollektivet. Det är därför inte sannolikt att ett införande av märkningen kommer att innebära någon större förändring i termer av att konsumenter väljer bilar med mindre miljöpåverkan. Däremot kan det fungera som en service till de mer miljöintresserade konsumenterna som verkligen vill väga in miljöaspekter i sitt val av bil. För dessa kan märkningen underlätta att göra ett bra val för miljön. För den majoritet av konsumenter som inte kommer att låta miljöaspekterna få någon större tyngd i valet av bil behövs andra styrmedel för att minska miljöpåverkan från bilköp och bilanvändning. Sådana styrmedel som påverkar pris och utbud är betydligt kraftfullare.

I rapporten nämns den översikt som enligt artikel 4 i direktiv 1999/94/EG ska utarbetas och som konsumenterna på begäran ska få gratis. I Sverige har Konsumentverket sedan direktivets genomförande haft ansvar för att denna översikt tas fram och tillhandahålls till konsumenter. I många år var det en tryckt broschyr, men på senare år har det varit i form av en webbtjänst: Bilsvar.se. Sedan den 15 december 2022 är dock Bilsvar.se avvecklad, men Konsumentverkets ansvar att tillhandahålla översikten kvarstår. Det sker nu i stället genom att tillhandahålla informationen på hallåkonsument.se genom en länk till översikten, som är i form av en publikation i pdf-format. I rapportens avsnitt 13.4.5 under rubriken ”Sökbar digital tjänst” resoneras kring olika möjligheter att tillhandahålla den fördjupade information som QR-koden på märkningen ska leda till. Att för det ändamålet utveckla Bilsvar.se finns alltså inte längre som alternativ, åtminstone inte i Konsumentverkets regi. Om det blir aktuellt att utveckla den föreslagna sökbara digitala tjänsten är Konsumentverket positivt till att medverka i det arbetet, och instämmer i bedömningen att den tjänsten bör kunna utformas på ett sätt som uppfyller kraven på en översikt i direktivet.

Konsumentverket har idag, som redogörs för i rapporten, tillsynsansvaret över att information om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp ska göras tillgängligt till konsumenter vid marknadsföring av nya personbilar. Informationskraven i marknadsföringen har sin grund Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG (bränsleinformationsdirektivet) och är idag implementerat genom Konsumentverkets allmänna råd KOVFS 2018:3.

Energimyndigheten föreslår i sin utredning att en ny energimärkning ska utöka de krav som ställs i bränsleinformationsdirektivet vilket skulle innebära en ändring av det lagförslag som ligger idag. Eftersom det utökade kravet föreslås att gälla alla lätta fordon, i stället för endast personbilar som tidigare varit fallet, ser Konsumentverket positivt på att Energimyndigheten föreslås att överta tillsynsansvaret. Lätta fordon marknadsförs inte bara till konsumenter, utan även till stor del till näringsidkare, vilket skulle innebära att förslaget till viss del skulle falla utanför Konsumentverkets tillsynsområde som är begränsat till marknadsföring mot konsumenter.

Lagförslag Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Fi2021/02192

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också Gustaf Danielsson, jurist och föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande