Remissyttrande - EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Remissyttrande: 28 juni 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/582
Ert diarienr: S2023/01768

s.remissvar@regeringskansliet.se

s.sl@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

________________________

Joachim Allard, beslutande
Johan Olsson, föredragande