Remissyttrande - Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Remissyttrande: 14 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2022/1263
Ert diarienr: Ju2022/03499

 

Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt

 

 

Konsumentverket har inte några synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
KristoferJohannesson, föredragande