Remissyttrande - Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Remissyttrande: 20 april 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/416
Ert diarienr: KN2023/02734

 

Klimat- och näringslivs­departementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter på den aktuella redovisningen.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande