Remissyttrande - Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken (Ds 2022:27)

Remissyttrande: 14 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2022/1212
Ert diarienr: Ju2022/03386

ju.remissvar@regeringskansliet.se  
ju.l2@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket tillstyrker promemorians förslag.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också rättssakkunnig Joel Westerlund och föredragande jurist Johanna Persson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Johanna Persson, föredragande