Remissyttrande - Promemoria med förslag om övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion

Remissyttrande: 28 juni 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr:KOV2023/705
Ert diarienr: KN2023/03299

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande