Remissyttrande - Promemorian Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet

Remissyttrande: 21 april 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/122
Ert diarienr: Fi2022/00434

fi.remissvar@regeringskansliet.se
johan.westlund@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  
Enhetschef Gabriella Fenger-Krog har varit föredragande.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger- Krog, föredragande