Remissyttrande - promemorian ”En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster”

Remissyttrande: 5 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/668
Ert diarienr: Fi2023/02022

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till: simon.isaksson@regeringskansliet.se 

 

Konsumentverkets yttrande är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

Konsumentverket välkomnar förslag om införande av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster i spellagen (2018:1138) (spellagen) med syfte att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden. Konsumentverkets synpunkter på förslaget redogörs för nedan.

Avsnitt 4 Ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Förslaget innebär ett införande av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster i spellagen. Telefonförsäljning är en sådan försäljnings- och marknadsföringskanal där konsumenten riskerar hamna i pressade situationer att ingå avtal. I anmälningar till Konsumentverket beskriver konsumenter allvarliga överträdelser av konsumentskyddande lagstiftning. Det kan till exempel gälla påträngande försäljningsmetoder och vilseledande marknadsföring som kan resultera i ofrivilliga avtal om lotterier. Konsumentverket delar bedömningen att införandet av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster kan bidra till ett starkare konsumentskydd på spelmarknaden.

För närvarande förekommer endast telefonförsäljning av speltjänster för lotterier som tillhandahålls av ideella organisationer. Konsumentverket ser dock positivt på förslaget att inte begränsa skriftlighetskravet vid telefonförsäljning till endast lotteriverksamhet utan samtliga spel om pengar.

Skriftlighetskravets omfattning och innebörd

Motsvarande skriftlighetskrav vid telefonförsäljning finns i 2 kap. 3a § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Konsumentverket har enligt 2 kap 6 § distansavtalslagen möjlighet att utöva marknadsrättslig tillsyn vid utebliven information med hänvisning till sanktionsbestämmelserna i marknadsföringslagen. Det innebär att brister hänförliga till en näringsidkarens bekräftelse av sitt anbud, exempelvis att det inte lämnats i en läsbar och varaktig form, kan leda till ingripanden från Konsumentverket/KO. Konsumentverkets bedömning är att det vore motiverat med en reglering som följer samma systematik som motsvarande krav i distansavtalslagen. Ytterligare överväganden kan därför behöva göras mot bakgrund föreslagen placeringen i 14 kap. spellagen.

Övriga kommentarer

En potentiell risk som Konsumentverket ser är att viktig konsumentinformation som exempelvis pris, avtalets löptid och villkor för betalning med mera uteblir. Detta eftersom det i föreslagen reglering inte ställs krav på vilken information som ska framgå av licenshavarens skriftliga anbud. Konsumentverket efterfrågar därför ytterligare utredning av möjligheten att införa krav på information som ska lämnas innan ett avtal ingås, motsvarande 2 kap. 2 § distansavtalslagen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Astrid Hjertaker deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Astrid Hjertaker, föredragande