Remissyttrande - promemorian Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

Remissyttrande: 11 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/475
Ert diarienr: Fi2023/01508

 

Finansdepartementet

 

Av promemorian framgår att de nuvarande skattenivåerna bedöms ha varit framgångsrika för att uppnå syftet att minska konsumtionen av plastbärkassar. Det bör därmed ha lett till miljövinster i form av minskad plastnedskräpning och minskad förbrukning av fossila bränslen som plastråvara. Att konsumenter i stället har ökat sin användning av pappersbärkassar leder förstås samtidigt till en ökad miljöpåverkan från produktionen av sådana kassar.

Det beteende från konsumenterna som leder till minst miljöpåverkan är att återanvända bärkassar, vilket material de än är tillverkade av. Därför är det önskvärt att en eventuellt förändrad reglering tar som utgångspunkt i att styra mot en minskad ”slit och släng”-konsumtion av bärkassar. Om ökad miljö­påverkan från en ökad konsumtion av pappersbärkassar är ett problem kan en alternativ lösning till att styra tillbaka mot en ökad användning av plastbär­kassar vara att även pappersbärkassarna blir dyrare. Uppenbarligen kan ekonomiska incitament styra konsumenternas användning av bärkassar, så med en prissättning som gör förbrukning av såväl plast- som pappersbärkassar ekonomiskt kännbar kan en återanvändning av bärkassar stimuleras.

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande