Remissyttrande - promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät

Remissyttrande: 22 augusti 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/442
Ert diarienr: KN2023/02063

kn.remissvar@regeringskansliet.se

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

simon.engelhardt@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande