Remissyttrande - SOU 2023:1 Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

Remissyttrande: 12 september 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/494
Ert diarienr: S2023/00827

 

s.remissvar@regeringskansliet.se

kalle.brandstedt@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  
Enhetschef Gabriella Fenger-Krog har varit föredragande.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger-Krog, föredragande