Remissyttrande - Transportstyrelsens promemoria Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning - avgasrening och vägmätare

Remissyttrande: 27 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2022/1259
Ert diarienr: I2022/01599

i.remissvar@regeringskansliet.se

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se

 

Manipulation av avgasrenare

Gällande Transportstyrelsens förslag om ett förbud mot marknadsföring av manipulationsanordningar av fordonets avgasrening saknas det, enligt Konsumentverkets mening, ett resonemang om förslagets förenlighet med grundlag. Generella förbud mot kommersiell reklam för vissa varor har ansetts tveksamt om det går att förena med tryckfrihetsförordningens- och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om en grundläggande rätt till fritt meningsutbyte (se prop. 2007/08:115 s. 58). Konsumentverkets bedömning är därför att det bör utredas om förslaget faller in under de undantag från grundlagen som får regleras i lag enligt 1 kap. 12 § TF.

I övrigt har Konsumentverket inga synpunkter på förslagen om manipulation av avgasrening.

Manipulation av vägmätare

Konsumentverket tillstyrker Transportstyrelsens ändringsförslag som föreslås i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Genom att föreskriva om att besiktningsprotokoll kompletteras med information om mätarställningar från de tre senaste fullständiga besiktningarna, samt en särskild notering på besiktningsprotokollet om den aktuella mätarställningen inte är högre än den som registrerats tidigare, anser Konsumentverket att konsumentskyddet stärks.

Konsumentverkets bedömning är att konsumenterna kommer ha en större möjlighet att nyttja sina rättigheter i enlighet med konsumentköplagen. Konsumentens möjligheter att åberopa fel stärks på så sätt att det dels underlättar för konsumenten att upptäcka eventuella manipulationer, dels underlättar för konsumenten att föra bevisning om att fordonet inte är avtalsenligt. Ändringsförslagen kommer därför, enligt Konsumentverket, att stärka konsumentens skydd på andrahandsmarknaden för fordonsköp.

Vidare stärks konsumentskyddet genom att näringsidkarnas upplysningsplikt att informera om avvikelser ökar, eftersom näringsidkaren vid andrahandsförsäljning har en större inblick i fordonets historik och eventuella manipulationer.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Gustaf Danielsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Gustaf Danielsson, föredragande