Remissyttrande - utkast till förordning om gasprisstöd

Remissyttrande: 14 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/121
Ert diarienr: KN2023/02086

kn.remissvar@regeringskansliet.se
kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.  

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande