Remissyttrande -promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Remissyttrande: 11 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/485
Ert diarienr: KN2023/03051

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket ställer sig positivt till att textilt avfall sorteras ut av konsumenter och lämnas till insamling separerat från annat avfall. Om det textila avfallet genom sådan utsortering och separat insamling kan nyttiggöras genom en mer cirkulär hantering i form av återanvändning eller material­återvinning kan miljövinster uppnås.

Konsumentverket ställer sig även positivt till att kommunerna ska lämna information till hushåll om vikten av att hushålla med råvaror och energi genom att se till att textil återanvänds när det är möjligt. Det är dock inte så troligt att det kan uppnås någon stor förändring i konsumenters beteende genom att införa ett sådant krav på kommunerna. För det första är många kommuner redan idag aktiva med att informera kommun­invånarna om den typen av ”miljöbeteenden”. För det andra känner många konsumenter redan idag till nyttan av att sälja eller skänka begagnade textilier (och andra produkter) i stället för att slänga dem som avfall. Och för det tredje är informationsinsatser ofta ett ganska trubbigt verktyg för att uppnå beteendeförändringar i miljöriktning.

Ändringsdirektivet ställer krav på medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering genom att uppmuntra återanvändning av produkter och inrättandet av system som främjar reparation och återanvändning av bl.a. textilier. Går man ytterligare bakåt i kedjan är det angeläget att hitta styrmedel som kan komma åt den beskrivna problematiken med ”snabbmodet” som driver på mängden textilt avfall. För att på allvar komma åt textilkonsumtionens miljöpåverkan ser Konsumentverket att det är angeläget med åtgärder som verkligen gör det mer attraktivt för konsumenter att köpa färre nyproducerade kläder och andra textilier, och i stället reparera, köpa begagnat, hyra etc.

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Catrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Catrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande