Remissyttrande - Centrala studiestödsnämndens framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsroll

Remissyttrande: 11 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2024/509
Ert diarienr: U2024/02653

Utbildningsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande