Remissyttrande - angående förslag på rättsakter inom ramen för initiativet ”Ett ämne, en bedömning”

Remissyttrande: 26 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1585
Ert diarienr: KN2023/04576

 

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning, Kemikalier och avfall

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslagen.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har föredragande enhetschefen Kristoffer Pettersson deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Kristoffer Pettersson, föredragande