Remissyttrande - betänkandet Bättre information om hyresbostäder – kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65)

Remissyttrande: 15 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1420
Ert diarienr: LI2023/03518

 

 

li.remissvar@regeringskansliet.se
li.bb@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  
Enhetschef Gabriella Fenger-Krog har varit föredragande.

 

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger-Krog, föredragande