Remissyttrande - Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Remissyttrande: 9 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/61
Ert diarienr: Fi2024/00073

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult, jurist Joel Westerlund och jurist Johanna Myrin deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande