Remissyttrande - Hemställan om ändringar i förordningen (19§98:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken gällande producentansvaren

Remissyttrande: 9 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/443
Ert diarienr: KN2024/00597

 

Klimat- och näringslivs­departementet

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter att lämna.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

 

 

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande