Remissyttrande - Konsumentverkets och Fastighetsmäklarinspektionens redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

Remissyttrande: 4 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/426
Ert diarienr: Fi2024/00586

 

 

Finansdepartementet
Konsumentenheten

 

__________________________

 

Konsumentverket har tillsammans med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) redovisat hur FMI:s uppgifter kan överföras till och inordnas i Konsumentverket. Som framgår av redovisningen bedömer Konsumentverket att det finns positiva synergier att ta till vara vid en sammanslagning. Utöver de möjligheter och utmaningar som beskrivs där har myndigheten inget att tillägga men vill återigen betona vikten av att ett eventuellt sammanslagningsbeslut fattas så snart som möjligt.

Om regeringen beslutar att en sammanslagning ska ske är Konsumentverket redo att, efter bästa förmåga och så effektivt som möjligt, inleda arbetet.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande