Remissyttrande - promemorian Säkerhetsdeposition vid hyresavtal (Ds 2023:32)

Remissyttrande: 15 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1578
Ert diarienr: Ju2023/02804

 

ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L1@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  
Enhetschef Gabriella Fenger-Krog har varit föredragande.

 

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger-Krog, föredragande