Remissyttrande - Promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

Remissyttrande: 24 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/110
Ert diarienr: Fi2024/00174

 

 

Regeringskansliet

Finansdepartementet

fi.remisssvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Att marknaden för lån utan säkerhet har vuxit snabbt de senaste åren och i ökande grad finansierar konsumtion är bekymmersamt likaså att så många skulder som avser dessa lån hamnar hos Kronofogden.

 

Det kommer troligtvis att vara en del konsumenter med små ekonomiska marginaler som har behov av att snabbt låna pengar för basala behov som antagligen inte har ränteavdragets positiva ekonomiska effekt i åtanke när de tar lånet. De tar dyra lån utan säkerhet eftersom de inte har några andra alternativ. Om det ges ett ränteavdrag eller inte får troligtvis inte så stor effekt för de låntagarna. När räntan för lånet är rörlig och därmed kan variera stort kan konsumenten inte heller exakt förutse storleken på ränteavdraget vilket också kan vara en orsak till att låntagaren inte tar ränteavdraget i så stort beaktande inför beslutet att ta lån. Konsumentverket vill betona vikten av en god kvalitet på kreditprövningar som ett medel mot allvarliga betalningsproblem kopplat till lån.

 

Att ta bort ränteavdraget bidrar troligen till att efterfrågan minskar något då lånen blir dyrare och en del konsumenter av den anledningen kan välja bort lån utan säkerhet.

 

Att möjligheten till avdrag för ränteutgifter som avser befintliga konsumtionslån föreslås trappas av under en tvåårsperiod kan ge upphov till problem för en del konsumenter. Om ränteavdraget trappas av så snabbt och månadsutgiften blir högre kan det orsaka betalningssvårigheter och att den problematiska skuldsättningen ökar. Konsumentverket föreslår därför att det bör övervägas en längre avtrappningsperiod än i förslaget. Annars riskerar fler konsumenter med lån utan säkerhet att få betalningsproblem.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också Emelie Rogner, jurist, och föredragande utredare Margareta Lindberg deltagit.

 

__________________________

 

 

Cathrin Lundqvist, beslutande
Margareta Lindberg, föredragande