Remissyttrande - Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn

Remissyttrande: 14 juni 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/605
Ert diarienr: Fi2024/01087

 

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Astrid Hjertaker deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Astrid Hjertaker, föredragande