Remissyttrande - Promemorian En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Remissyttrande: 8 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/258
Ert diarienr: Fi2024/00185

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

anna.stenberg@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också jurist Emelie Rogner och föredragande jurist Louise Larsson deltagit.

 

__________________________

 

Joachim Allard, beslutande
Louise Larsson, föredragande