Remissyttrande - promemorian En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Remissyttrande: 26 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/1230
Ert diarienr: Ju2023/02346

Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

ju.L2@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Johanna Myrin deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Johanna Myrin, föredragande