Remissyttrande - Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Remissyttrande: 26 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1293
Ert diarienr: Fi2023/02846

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande